page-header

AKİTEK Projesi

Akıllı Teknolojiler Merkezi ProjesiAkıllı Teknolojiler Merkezi Projesi (AKİTEK), Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde, KTO Karatay Üniversitesi tarafından uygulanmaktadır. 15 Şubat 2021 tarihinde başlayan proje,36 aylık uygulama sürecinin ardından 15 Şubat 2024 tarihinde tamamlanacaktır.

Amaç
Akıllı Teknolojiler Merkezi Projesi’nin temel amacı, TR 52 olarak adlandırılan Konya-Karaman bölgesindeki tarım makineleri üreticilerinin, Tarım 4.0/Hassas Tarım ile uyumlu, akıllı teknolojiler ile donatılmış ekipmanlar tasarlayıp üretebilme yeteneklerini artırarak, üreticilerimizi ulusal ve uluslararası platformda daha rekabetçi hale getirmektir. Bu temel amaç doğrultusunda, AKİTEK bünyesinde çok sayıda proje faaliyeti yürütülmektedir.

Hedef Gruplar
Konya ve tüm ilçelerinde uygulanan projenin hedef grupları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

İmalat Sanayisi
Projenin ana hedef grubunda, bilhassa tarım makineleri alanında faaliyet gösteren;
-KOBİ’ler
-Yenilikçi KOBİ’ler
-Mikro İşletmeler
-Start-uplar
yer almaktadır.

Akademi
AKİTEK’in Ar-Ge oluşturma misyonu çerçevesinde, Merkez’in iş birliği yaparak proje geliştirme ve/veya hizmet üretme çerçevesinde doğal paydaşları olarak işlev görecek olan;

Üniversiteler
Teknokentler/Teknoparklar

Proje Bileşenleri
Proje, Ekipman Bileşeni ve Teknik Destek Bileşeni olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

1. Ekipman Bileşeni
Merkezde kullanılan cihazlar, projenin Ekipman Bileşeni kapsamında alınmış ve kurulumu yapılmış olup, aktif olarak çalışmaktadır.

AKİTEK aşağıdaki 3 bölümden oluşmaktadır:

  • Yazılım ve Modelleme Bölümü
  • Prototipleme Bölümü
  • Test Ölçme ve Enstrümantasyon Bölümü

Her bölüm en son teknoloji ürünü cihazlarla donatılmıştır.

Yazılım ve Modelleme Bölümü’nde yapılan tasarımlar, Prototipleme Bölümü’nde tasarımın doğasına göre mekanik ve/veya elektronik olarak hayata geçirilerek fiziki ürünlere dönüştürülmekte; son aşamada ise Test, Ölçme ve Enstrümantasyon Bölümü’nde fiziki ürünlerin ölçüm ve testleri yapılmaktadır.

Her bölümde bulunan cihazlar, Türkiye’de çok az kurumda mevcut cihazlar olup, bunların tam kapasite ile ülke sanayisine hizmet etmesi projenin en büyük hedefleri arasındadır.

Sözleşme Makamı: AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı
Faydalanıcı Kurum: KTO Karatay Üniversitesi
Toplam Ekipman Bileşeni Bütçesi: 3,234 milyon €

2. Teknik Destek Bileşeni
Akıllı Teknolojiler Merkezi Projesi, bölge sanayisinde üretilen geleneksel ürünlerin akıllı ürünlere dönüşümü için hedef grubun Ar-Ge kapasitelerini birçok yönden artırmayı hedeflemektedir.

AKİTEK’in işletim kapasitesi; ihtiyaç değerlendirmesi yapılması, iç eğitimlerin gerçekleştirilmesi, ağ oluşturma ve ortaklıklar için bir yol haritası hazırlanması, merkezin iş planının oluşturulması ve planlanan saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli faaliyetler aracılığıyla oluşturulmuştur.

Projenin en önemli faaliyetlerinden biri, akıllı ürünler geliştirilmesi noktasında bölgede en önemli eksik olarak görülen nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla, KOBİ’lere akıllı teknolojiler hakkında çeşitli teknolojik eğitim programları sunulmasıdır. Bu çerçevede hedef grupların vasıflı bir iş gücü edinmelerine ve Ar-Ge kapasitelerini artırmalarına destek olunmakta; hedef grupların Ar-Ge faaliyetleri için fonlara erişim kapasitelerini geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası finansman fırsatları hakkında seminerler verilerek KOBİ’ler desteklenmektedir.

Tüm bu faaliyetler sonucunda hedef grubun Ar-Ge ve akıllı ürün geliştirme kapasitelerinin artırması ve bölgedeki üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tarım makineleri alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler, start-up’lar ve yenilikçi KOBİ’ler de dahil olmak üzere hedef grupların dikkatini çekmek üzere Projeyi ve AKİTEK’i tarımsal ticarette potansiyel bir aktör olarak tanıtmak için çeşitli görünürlük ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Teknik Faaliyetler

Bileşen A: Merkezin Kurulması ve Faaliyete Geçirilmesi

Bu bileşen altında ayrıntılı bir ankete dayalı sektöre ilişkin iş teşhisi, AKİTEK personeli için iş ve teknik eğitimlerin verilmesi, ağ oluşturma ve ortaklık için yol haritası ve iş planının hazırlanması ile Ulusal ve/veya uluslararası üniversitelerden ilgili alanlarda akademisyenden oluşan bir Akademik Danışma Kurulu oluşturulması gibi faaliyetler yer almaktadır.

Bileşen B: Tarım Makinaları Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’ler için Kapasite Geliştirme Hizmetleri:

Bu bileşen altında KOBİ’lere yönelik Ar-Ge faaliyetleri (özellikle akıllı teknolojiler), kaynak yaratma ve finansman olanakları konularında eğitimler sunulması ile bölgedeki KOBİ’lerin kapasitesini artırmak için 5 pilot projenin geliştirileceği ve yürütüleceği bir pilot proje aşamasının uygulanması gibi faaliyetler yer almaktadır.

Bileşen C: İletişim ve Görünürlük

Bu bileşen altında, Proje ve AKİTEK hakkında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme yapılması için çeşitli iletişim ve görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi bulunmaktadır.

Sözleşme Makamı: AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı
Faydalanıcı Kurum: KTO Karatay Üniversitesi
Toplam Teknik Destek Bileşeni Bütçesi: 1,514 milyon €